Vedtægter

Vedtægter for Gug Tennis- og Padelklub

1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Gug Tennis-og Padelklub, og dens hjemsted er Aalborg kommune.

2. Formål

Klubbens formål er at styrke interessen for tennis- og padelspillet. Ved træning og deltagelse i turneringer, samt motion og hyggeligt samvær. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.

3. Medlem af organisationer

Klubben er medlem af de til en hver tid relevant forbund og evt. andre organisationer, som arrangerer turneringer i tennis og padel eller på anden måde arbejder i klubbens interesse.

4. Optagelse af medlemmer

Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer som tilslutter sig foreningens formål. Ved indmeldelse/genindmeldelse betales et indskud.

5. Kontingent

Kontingent for såvel aktive som passive fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen. Beløbet opkræves forud for sæsonen.  For benyttelse af klubbens hal i vinterhalvåret betales et vinterkontingent. Bestyrelsen fastsætter regler for sammensætning af spilletimer i hallen.

6. Udmeldelse – eksklusion

Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent rettidig, kan bestyrelsen betragte medlemmet som udmeldt.  Hvis et medlem melder sig ud af klubben, i løbet af sæsonen, (både sommer og vinter) vil der ikke ske reduktion af kontingentet.

Medlemmer, der ikke lever op til klubbens vedtægter eller andre klubforeskrifter, udviser uværdig optræden på baneanlæg eller i klubhuset, undlader at efterkomme bestyrelsens henstillinger, eller som i øvrigt direkte eller indirekte skader klubben, kan af bestyrelsen udelukkes fra deltagelse i træning og kampe, evt. fra hele tennisanlægget. I grove tilfælde kan den pågældende ekskluderes.

Til vedtagelse af bestyrelsens beslutning om eksklusion kræves mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor.

Ethvert ekskluderet medlem har ret til at indanke spørgsmålet om eksklusionens gyldighed for den førstkommende ordinære generalforsamling, som han/hun i så fald har adgang til med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

7. Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling, afholdes hvert år inden 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen kan ske ved brev, mail eller ved annoncering i dagspressen samt offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Såfremt dagsordenen omfatter andre punkter en de faste, jfr. nedenstående afsnit om dagsorden, skal dette fremgå af indkaldelsen. Indkomne forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen. Stemmeret har alle aktive medlemmer, over 18 år, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved personlig fremmøde. Ethvert medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme for sig – dog kan ingen repræsentere mere end et andet medlem. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer og evt. specielt af bestyrelsens inviterede personer.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Vag af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Godkendelse af regnskab samt orientering af budget for det kommende år
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand/kasserer jfr. afsnit 10
  6. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen jfr. afsnit 10
  7. Valg af suppleant jfr. afsnit 10
  8. Valg af revisor jfr. afsnit 10
  9. Eventuelt

 

8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen kan ske ved brev, mail eller ved annoncering i dagspressen samt offentliggøres på klubbens hjemmeside. Når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker en ekstraordinær generalforsamling skal det ske ved enskriftlig begæring herom til bestyrelsen. I dette tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen herom er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

9. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes, med mindre andet er særligt angivet i nærværende vedtægter, ved simpel stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 3 stemmeberettigede medlemmer afstemningen og valg foregå skriftligt. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer.

10. Bestyrelse m.v.

Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger må i henhold hertil forpligte klubben. Bestyrelsen består af 6 medlemmer.

På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen således: På ulige årstal: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor. På lige årstal: Kasserer, 2bestyr-elsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor.  Konstituering: Bestyrelsen konstituerer sig slev med en næstformand og en sekretær.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af bestemte opgaver. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, her iblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Over bestyrelsens møder udarbejdes et referat.

11. Tegning

Klubben tegnes af formanden i forening med kassereren. Bestyrelsen bemyndiges til at udpege den eller de personer, som ”hver for sig” eller” i forening kan hæve på foreningens konti, samt anvende elektronisk baserede løsninger.
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af samtlige bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse noget personligt hæfte. Intet medlem i foreningen og dennes bestyrelse kan kautionere for foreningens forpligtigelser.

12. Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet, forsynet med revisorpåtegninger. Forelægges for den ordinære generalforsamling til godkendelse.

13. Revision

Revisionen består af 2 på den ordinære generalforsamling valgte medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, men afgår skiftevis. Skulle en revisor få varigt forfald, kan bestyrelsen i han sted vælge en anden, der dog kun fungerer til næste ordinære generalforsamling.

14. Vedtægtsændringer

Forslag til forandring af vedtægterne kan vedtages, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er forslaget på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger.

15. Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke beslutningsdygtig, fordi der ikke er mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer til stede, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i punkt 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål.